OPEN YOUR HANDS WIDE (VERSAILLES),  

Takashi MURAKAMI
Grabado Litografía
Shangri-La Blue  

Takashi MURAKAMI
Grabado Litografía
2.900 € (3.515 $)