Stockage 124  

Luzia SIMONS
Fotografia Tipo C
Stockage 116  

Luzia SIMONS
Fotografia Tipo C
Camera Oscura n°47  

Luzia SIMONS
Fotografia Gelatina de plata